• info@tunabereket.com
EMDR terapisi
EMDR terapisi

EMDR terapisi

EMDR (Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden işleme) Terapisi EMDR terapisi 1987 yılında ilk kez Francine Shapiro tarafından geliştirilmiştir . Francine Shapiro, tesadüfen kendisini rahatsız eden ve üzen bazı düşüncelerinin birdenbire yok olduğunu fark etmiş, o rahatsız edici düşüncelerini yeniden aklına getirdiğinde de bu düşüncelerin kendisini önceki kadar üzmediğini görmüştür. Bunun nasıl gerçekleştiğini anlamaya odaklanıp, rahatsız edici düşünceleri aklına getirdiğinde, gözlerinin kendiliğinden ve hızlı bir şekilde yukarı ve aşağı doğru verev olarak hareket etmeye başladığını fark etmiştir. Düşünceler yeniden yok olmuş ve o düşüncelerin olumsuz yükleri de azalmıştır. Bu noktada farklı rahatsız edici düşünce ve anılar üzerine yoğunlaşırken göz hareketleri yapmaya başlayan Shapiro, bu düşüncelerin de yok olduğunu ve ağırlıklarını kaybettiklerini görmüştür. Sonraki altı ay boyunca 70' in üzerinde kişiyle yaptığı çalışmalarla, standart bir işlem geliştirerek bunu Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırtma [EMDR] olarak adlandırmıştır.

 Rahatsız edici anıların uyumsal biçimde işlenmesi için, anıların ve kişisel yüklemelerin eş zamanlı biçimde duyarsızlaştırmanın ve bilişsel yeniden yapılandırılmasının önemini fark etmiştir . EMDR en çok göz hareketleri ile bilinse de göz hareketleri var olan uyarı şekillerinden sadece bir tanesidir. EMDR danışanın geçmiş deneyimlerinden ders çıkarmasına yardım etmek, danışanın kendisinde stres oluşturan mevcut uyaranlarına karşı duyarsızlaşması, danışanın bireysel olarak ve kişiler arası ilişkilerinde başarılı olması amacıyla gelecekte kullanacağı uygun becerileri kazanabilmesi için kullanılır . 

Sekiz evreli EMDR tedavisinin tüm amacı hızlandırılmış bilgi işlemeyi kolaylaştırmaktır. İlk evre, danışanın EMDR terapisi için uygun olup olmadığını belirleme ve tedavi planını içerir. İkinci evre, danışanı seanslar esnasında ya da seanslar arasında oluşabilecek rahatsızlıklara karşı hazırlar ve terapiden beklentileri uygun bir şekilde belirler. Üçüncü evre ya da değerlendirme evresi, bileşenleri ve ölçümleri ile bir hedef belirlemeye odaklanır. Bunu izleyen diğer üç aşamada klinisyen uyarım setleri uygular. Dördüncü, yani duyarsızlaştırma evresi rahatsızlığa odaklanır, bu rahatsızlık danışandan kendiliğinden gelen malzemeler ve SUD ölçeği üzerinden belirlenir. Bu tamamlandığında pozitif kognisyonu yerleştirme ve güçlendirmeye yoğunlaşan yerleştirme evresi başlar. Altıncı evrede beden taraması ile geriye kalan malzemeler belirlenerek bunların tekrar işlenmesi gerçekleşir. Yedinci evre, danışanın duygusal olarak dengeye eriştiği ve seanslar arası işleme potansiyeli hakkında bilgilendirildiği kapanış evresidir. Sekizinci ve son evre olan yeniden değerlendirme tedavi etkilerinin kalitesini belirler ve klinisyeni ileri protokoller için yönlendirir . EMDR Travma sonrası stress bocukuğu,  panik bozukluk, fobi, kumar bağımlılığı, disosiyatif bozukluk, beden algı bozukluğu, anksiyete bozukluğu,  hiperemezis gravidarum tedavisinde etkin olduğu çalışmalarla kanıtlanmış bir terapi türüdür.

Kaynakça

Kavakci O, Yenicesu GI, Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) for hyperemesis gravidarum: a case series. Dusunen Adam, 27(4): s. 335, 2014

Shapiro F, Göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme temel prensipler, protokoller ve prosedürler. İstanbul: Okuyan Us Yayınevi. 2016. 

 Sinici E, Erden HG, Yurttaş Y, Akut Stres Bozukluğunda Bir Müdahale Tekniğinin Uygulanabilirliği: Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR). Yeni Symposium, 47(4), 2009.