• info@tunabereket.com
hakkimizda

TED istanbul Koleji Vakf? Özel lisesinde 2010 y?l?nda e?itimini tam burslu olarak tamamlam??t?r. 2010 y?l?nda ba?lam?? oldu?u Yeditepe Üniversitesi Psikoloji bölümünde tam burslu olarak e?itimine devam ederken, 2013 y?l?nda ö?renci de?i?im program? olan ERASMUS projesi kapsam?nda Polonya Krakow Jagiellon Üniversitesinde bir dönem e?itim ald? . 


2013 – 2015 y?llar? aras?nda GATA Haydarpa?a Askeri hastanesi Psikiyatri bölümünde  staj?na devam ederek 2015 y?l?nda Yeditepe Üniversitesinden mezun oldu.


2016 y?l?nda uzmanl?k e?itimi için Polonya Var?ova Sosyal Bilimler ve Psikoloji Üniversitesinde Klinik Psikoloji yüksek lisans?na kabul edildi. Çocuk ve Ergen Psikopatolojisi, Olumsuz Çocuk Deneyimleri ve Çocuk Refah? ve Dikkat Eksikli?i ve Hiperaktivite bozuklu?u üzerine seçmeli dersler alarak uzmanl?ktaki yönüne belirlemi? oldu. Bunlara ek olarak farkl? alanlarda seçmeli dersler seçerek; örne?in havac?l?k psikolojisi, stresle ba?a ç?kma yöntemleri ve yeme bozuklu?u, kendisini geli?tirmi?tir.


2017 y?l?nda Erenköy Ruh ve Sinir hastal?klar? hastanesinde 4 ay boyunca uzmanl?k staj?n? tamamlam??t?r. 2018 y?l?nda mezun olduktan sonra Türkiye’ ye dönerek Psikiyatrist Cem Öge ile beraber kurucusu oldu?u Obezite Terapi Merkezini kurmu?tur. Kilo problemi olan aileler ve çocuklar?yla beraber çal???p ba?ar?l? sonuçlara imza atm??t?r.


Bili?sel Davran??ç? Terapi, EMDR, Mindfullness, ?ema Terapi, Diyalektik Davran?? terapisi uygulay?c?s?d?r, Türkçe ve ingilizce olarak terapi hizmeti vermektedir. Yüz yüze terapilerin d???nda Online terapi hizmeti sa?lanmaktad?r .


Kariyerine Dubai Healtcare City Priory Wellbeing Centre da Klinik Psikolog olarak devam etmektedir.


Çal??ma alanlar?:


1)Çoçuk ve Ergen


Ebeveyn Dan??manl???


Geli?im De?erlendirme ve Takip


Ebeveyn – Çocuk ili?ki De?erlendirmesi


Çocukluk Dönemi Duygusal ve Davran??sal Problemler


Dikkat Eksikli?i ve Hiperaktivite


Cocuklarda Yeme bozuklu?u


S?nav Kayg?s?,


Uyum Sorunlar?,


Aile ile Ya?anan Çat??malar,


 içe Kapan?kl?l?k,


Özgüven Eksikli?i,


Çekingenlik,


 Meslek Seçimi ve Gelecek Kayg?lar?
2) Yeti?kinler


Depresyon,


ili?ki sorunlar?,


Kayg? bozukluklar?,


Stres,


Panik atak,


Travma, istismar,


Ailevi Sorunlar,


Kay?p, Ayr?l?k ve Yas Süreci,


Öfke Yönetimi,


 Duygular? ifade Etmede Güçlük,


Karars?zl?k,


ileti?im Problemleri,


Cinsel Yönelim ya da Kimlik Problemleri,


i? stresi, Tükenmi?lik (Burnout), Yöneticiyle ileti?im Problemleri,


Performans Kayg?s?, Mülakat Becerileri ve Provas?,